Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

SLEADER thực hiện các dự án đào tạo Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh