Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng GDC Hà Nội (GDC)

SLEADER thực hiện chương trình Đánh giá nền tảng phát triển doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng GDC Hà Nội.