Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính

SLEADER phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (thuộc Bộ Tài chính) đào tạo các kỹ năng quản lý cho cán bộ thuộc Ngành Tài chính.